H31年度(2019) 学年だより(2年生)

 11月  運動会1    運動会2 

10月号   9月   夏休み  7月  

6月   5月    4月

 

H30年度(2018) 学年だより(2年生)

4月号①  4月号②  5月号① 5月号② 6月号① 6月号② 

7月号① 7月号②   夏休み号     9月号①  9月号② 10月号 

11月号  12月号  冬休み号 1月号  2月号 3月号  春休み号